×

Оршуулгын тэтгэмж авах вэ?

Нас барсны гэрчилгээг авсны дараа оршуулгын тэтгэмж авахад: /Нийслэлийн

төвийн 9 дүүргийн иргэд/ “Улаанбаатар буян" ХХК-ий төв байранд байрлах

“Нийслэлийн Нийгмийн даатгалын сангаас оршуулгын тэтгэмж нь 1 000 000

төгрөг байна.

7-р сар. 30, 2017, 4:07 p.m.

Бусад мэдээ