Зорилго ба Үнэт зүйлс

Хэтийн зорилго

Монголын буяны үйлчилгээний салбарын хөгжлийг тодорхойлогч нь байж, дэлхийн жишигт нийцсэн үйлчилгээтэй, нийгмийн өндөр хариуцлагатай байгууллага болно.

Эрхэм зорилго

Хүн бүрийн сэтгэлд нийцэж, итгэлийг хүлээсэн үйлчилгээ, эвсэг хамт олныхоо сэтгэл, зүтгэлээр дэвшилтэт монгол уламжлалаа хөгжүүлэн, хүмүүний дурсгалыг мөнхжүүлнэ.

Үнэт зүйлс

 • Хүндэтгэлтэй, найрсаг

  Бид үйлчлүүлэгч бүрээ хүндэтгэн, найрсгаар харилцаж тэдний санал бодлыг эрхэмд үзнэ.
 • Итгэл хүлээсэн, үлгэр жишээч

  Бид бүтээлч, санаачлагатай байж, буяны үйлчилгээ эрхэлж буй байгууллагуудаа үлгэрлэн манлайлж, чанартай, соёлч боловсон үйлчилгээгээрээ хүн бүрийн итгэлийг хүлээнэ.
 • Хамтач, нээлттэй

  Бид ямар ч үед хамт олонтойгоо эвтэй байж, бэрхшээл, дутагдлаа нуулгүй хэлэлцэж шийдвэрлэн, хамтын хүчээр байгууллагаа хөгжүүлнэ.
 • Ёс зүйтэй, шударга

  Бид ажил хэрэгтээ хууль тогтоомж, байгууллагынхаа дотоод журмыг ямагт сахин баримталж, харилцагч нэг бүртэйгээ ёс зүйтэй, шударга харилцаа тогтоохыг эрхэмлэнэ.
 • Соёл, уламжлалаа хамгаалагч

  Бид газар, ус, онгон дагшин байгаль дэлхийгээ хөндөлгүй, эх нутгаа хайрлан хамгаалж эдүгээг хүрсэн, бурхан болоочдоо гүн хүндэтгэлтэй, чандарлан оршоох дэвшилтэт монгол уламжлалаа хамгаалан хөгжүүлж, түгээн дэлгэрүүлнэ.

Чанарын бодлого

Шарил чандарлах үйлчилгээнд орчин үеийн техник, технологи нэвтрүүлэх, ажилтнуудын ур чадварыг дээшлүүлэх замаар Чанарын удирдлагын тогтолцоогоо шаардлагад нийцүүлж, тасралтгүй сайжруулж, захиалагчдын шаардлагыг бүрэн хангасан чанартай үйлчилгээ үзүүлнэ.

Чанарын зорилт

Чанарын удирдлагын тогтолцоо хэрэгжүүлэх эхний 3 жилд дараах зорилтуудыг тавьж ажиллана. Үүнд:

а. Чандарлах үйлчилгээний чанарыг доорхи үйл явцуудад гарах үл тохирлыг эрс бууруулах замаар сайжруулна. Үүнд:

 • Түүхий эд материалын худалдан авалт
 • Үйлчилгээ
 • Чандарлах ажил

б. Чандарлах ажлыг технологийн бүхий л үе шатыг тогтолцооны дагуу хянаж ажилласнаар захиалагчийн сэтгэл ханамжийг хангах

в. Чанарын удирдлагын тогтолцоог үр нөлөөтэй хэрэгжүүлснээр компанийн ашигт ажиллагааг хангана.

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн бодлого

 • ХАБЭА-н олон улсын стандарт болон Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа хууль, дүрэм, журмын шаардлагыг биелүүлэн ажиллах
 • Байгууллагын ХАБЭА-н удирдлага, зохион байгуулалт, гүйцэтгэлийг хангах, түүнд хяналт тавих, дүн шинжилгээ хийх, байнга сайжруулах
 • ХАБЭА-н эрдслийг хамгийн бага түвшинд байлгаж, ажилтнуудыг ХАБЭА-н талаар хүлээсэн үүргээ биелүүлэхэд нь шаардлагатай мэдээлэл, сургалтыг тогтмол зохион байгуулж, эрүүл аюулгүй ажлын байраар хангах

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн зорилго

ХАБЭА-н удирдлагын тогтолцооны шаардлагын дагуу тогтоосон хамрах хүрээнд компанийн ажлын байрууд дахь эрсдлийг арилгах буюу хамгийн бага хэмжээнд байлгаснаар үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого гаргахгүй байх, ажилчдын сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх зорилго тавин ажиллаж байна.