Mашины үйлчилгээ

"Буяны хөсөг" ХХК нь бурхан болоочдыг зөөвөрлөх зорилготойгоор тусгай зориулалтын тээврийн хэрэгслээр үйлчилгээ үзүүлж байна. Тус буяны үйлчилгээг гадаадын хөгжингүй орны ижил төстэй буяны үйлчилгээний жишиг, стандартыг баримтлан чанарын менежментийн тогтолцоог нэн тэргүүнд тавин ажиллаж байна.


"Буяны хөсөг" ХХК нь бурхан болоочдыг зөөвөрлөх зорилготойгоор тусгай зориулалтын тээврийн хэрэгслээр үйлчилгээ үзүүлж байна. Тус буяны үйлчилгээг гадаадын хөгжингүй орны ижил төстэй буяны үйлчилгээний жишиг, стандартыг баримтлан чанарын менежментийн тогтолцоог нэн тэргүүнд тавин ажиллаж байна.